Algemene Voorwaarden

Juni 2020

1.1. Onder Cluster Advocatuur, de eenmanszaak die is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74133810, worden begrepen de bij haar werkzame personen (al dan niet in dienstbetrekking) en eventuele adviseurs van Cluster Advocatuur (hierna: ‘’Cluster Advocatuur’’).
1.2. In beginsel worden alle werkzaamheden van Cluster Advocatuur verricht door de heer mr. J.C.M. van der Biezen. Laatstgenoemde heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd rechtsgebieden geregistreerd: Algemene praktijk, Burgerlijk procesrecht en Ondernemingsrecht.

2.1. Deze algemene voorwaarden Cluster Advocatuur Juni 2020 (hierna: de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op iedere opdracht die aan Cluster Advocatuur wordt gegeven inclusief eventuele vervolgopdrachten, aanvullende en/of nieuwe opdrachten, alsmede op alle rechtsverhoudingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.
2.2. De Algemene Voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van aan Cluster Advocatuur verbonden of vroeger verbonden personen en haar werknemers, de adviseurs, de partners en de aandeelhouders en aan iedere derde die, al dan niet in dienstbetrekking, bij de uitvoering van enige opdracht door Cluster Advocatuur wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn, alsmede aan alle respectievelijke rechtsopvolgers.
2.3. De toepasselijkheid van (enige) algemene voorwaarde(n) van de contractspartij van Cluster Advocatuur (hierna: de ‘’Opdrachtgever) wordt uitdrukkelijk en ondubbelzinnig van de hand gewezen.

3.1. Iedere opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn gegeven aan Cluster Advocatuur en niet aan een aan Cluster Advocatuur verbonden persoon. Dat geldt ook als het de bedoeling van partijen is dat een opdracht door een bepaalde aan Cluster Advocatuur verbonden persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek (“BW”) is uitgesloten.
3.2.Opdrachten aan Cluster Advocatuur leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen en niet tot resultaatverplichtingen.
3.3. In het kader van aan Cluster Advocatuur verstrekte opdrachten overeengekomen termijnen gelden als richttermijnen, niet als fatale termijnen.
3.4. Cluster Advocatuur is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door Opdrachtgever aan Cluster Advocatuur verstrekte informatie.

4.1. Opdrachten komen tot stand nadat Cluster Advocatuur schriftelijk de opdracht heeft aanvaard en Cluster Advocatuur de opdrachtbevestiging en de Algemene Voorwaarden, door de Opdrachtgever voor akkoord ondertekend, retour heeft ontvangen, dan wel indien een begin is gemaakt met de uitvoering van de opdracht op verzoek van Opdrachtgever. Wanneer Cluster Advocatuur en de Opdrachtgever zijn overeengekomen dat voor aanvang van de opdracht een voorschotbetaling dient plaats te vinden als bedoeld in artikel 4.2 van de Algemene Voorwaarden, is Cluster Advocatuur pas gehouden tot het uitvoeren van de werkzaamheden over te gaan nadat de voorschotbetaling door Cluster Advocatuur op de door Cluster Advocatuur aangewezen bankrekening is bijgeschreven.
4.2. Cluster Advocatuur behoudt zich te allen tijde het recht voor (a) opdrachten alleen op voorschotbasis te aanvaarden; dan wel (b) de uitvoering van reeds aanvaarde opdrachten alleen dan voort te zetten na voldoening van een voorschotbetaling ter dekking van in de toekomst verschuldigde honoraria en verschotten.

5. Op grond van de geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is Cluster Advocatuur verplicht de identiteit van de Opdrachtgever vast te stellen en onder omstandigheden ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te melden.

6. De Opdrachtgever verleent toestemming om, al dan niet in verband met de opdracht, binnen de organisatie van Cluster Advocatuur de verstrekte (persoons)gegevens te verwerken en ter kennis te brengen van aan Cluster Advocatuur verbonden personen voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht dan wel het relatiebeheer.

7.1 De uitvoering van de aan Cluster Advocatuur verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud en/of resultaten van de verrichte werkzaamheden, en/of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven, ook niet wanneer zij direct of indirect als belanghebbende bij het resultaat van de werkzaamheden zijn aan te merken. Cluster Advocatuur aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens derden voor werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van een Opdrachtgever.
7.2 Cluster advocatuur beschikt niet over een stichting derdengelden en kan daarom geen derdengelden ontvangen.
7.3 In geval van (plotselinge) afwezigheid waarbij vervanging noodzakelijk is zal als zaaksvervanger worden ingeschakeld de heer mr. M.P.M. Riep, Red Rock Legal B.V., gevestigd in (5211 AK) Den Bosch aan het Willemsplein 2 (telefoon: +31 6 53 22 25 98 en per e-mail: info@redrocklegal.nl). De zaaksvervanger is op de hoogte van de werkwijze van Cluster Advocatuur, heeft zich als zaaksvervanger tot geheimhouding gecommitteerd, en heeft in het kader van de zaaksvervanging toegang tot de digitale map(pen) waarin alle in het kader van de zaaksvervanging voor de zaakwaarnemer belangrijke informatie staat opgenomen.

8.1. Ten behoeve van de uitvoering van de opdracht is Cluster Advocatuur bevoegd om derden in te schakelen en eventuele voorwaarden waaronder aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden. Cluster Advocatuur is niet aansprakelijk voor eventuele fouten, tekortkomingen en/of onrechtmatige handelingen die door deze derden worden gemaakt. Cluster Advocatuur zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de Opdrachtgever, indien het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft. De Opdrachtgever vrijwaart Cluster Advocatuur en de aan Cluster Advocatuur verbonden personen tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de gegeven en door Cluster Advocatuur aanvaarde opdracht en/of de werkzaamheden die voor de Opdrachtgever zijn verricht. Deze vrijwaring omvat tevens de kosten van juridische bijstand.
8.2. Cluster Advocatuur zal bij de selectie en het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de Opdrachtgever en daarbij de nodige zorgvuldigheid betrachten.
8.3. De Opdrachtgever geeft Cluster Advocatuur hierbij toestemming om gegevens die voor derden van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht aan deze derden te overleggen.
8.4. Cluster Advocatuur sluit iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg is van of op enige wijze in verband staat met de insolventie of het anderszins niet nakomen van verplichtingen van deze derden.

9.1. Iedere aansprakelijkheid van Cluster Advocatuur en de aan Cluster Advocatuur verbonden personen, haar werknemers, adviseurs, partners en aandeelhouders voortvloeiende uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het maximum bedrag dat in dat geval onder de door Cluster Advocatuur afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico. De inhoud en voorwaarden van deze verzekering zijn conform de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt.
9.2. Indien om welke reden dan ook bovengenoemde verzekeringen geen aanspraak geeft op een uitkering dan wel geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Cluster Advocatuur beperkt tot maximaal tweemaal het aan Cluster Advocatuur in de desbetreffende zaak aan Opdrachtgever gefactureerde en door Opdrachtgever betaalde bedrag, zulks tot een maximum van EUR 10.000,-.
9.3. Vorderingen in verband met beweerdelijke aansprakelijkheid van Cluster Advocatuur dienen schriftelijk en binnen zeven dagen (7) na ontdekking te worden ingediend. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart twaalf (12) maanden na de dag waarop de Opdrachtgever bekend is geworden met de schade en met de aansprakelijkheid van Cluster Advocatuur daarvoor.
9.4. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.

10.1. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief, te vermeerderen met omzetbelasting (of met een toeslag of vergelijkbare verhoging die een Opdrachtgever, betaler of Cluster Advocatuur op basis van toepasselijke regelgeving gehouden is te betalen).
10.2. Door Cluster Advocatuur ten behoeve van de Opdrachtgever betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht, te vermeerderen met omzetbelasting indien verschuldigd over de verschotten.
10.3. Verschotten zijn onkosten die worden gemaakt ten behoeve van Opdrachtgever, zoals griffierecht, reis- en verblijfskosten, kosten van een deskundige, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels, koerierskosten, vertaalkosten, etc.

11. De werkzaamheden en verschotten worden in beginsel maandelijks aan de Opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van veertien (14) dagen na factuurdatum, waarna de declaraties direct opeisbaar zijn. Verrekening en opschorting door de Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk uitgesloten. De declaraties moeten zonder enige korting en zonder beroep op opschorting en/of verrekening door Opdrachtgever worden voldaan. Bezwaren van de Opdrachtgever dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven (7) dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan Cluster Advocatuur kenbaar te worden gemaakt, onder betaling van het niet-betwiste deel van de factuur. Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd over het aan Cluster Advocatuur verschuldigde bedrag en zijn alle op de inning van de declaratie komende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

12. Op de dienstverlening van Cluster Advocatuur is de ‘Klachtenregeling Cluster Advocatuur’ van toepassing die te raadplegen is via www.clusteradvocatuur.nl/kantoorklachtenregeling/.

13. Op de rechtsverhouding tussen Cluster Advocatuur en haar Opdrachtgever, inclusief een eventuele aansprakelijkstelling, is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de bevoegde rechter van de rechtbank te Oost-Brabant is in eerste instantie bevoegd van een geschil tussen Cluster Advocatuur en een Opdrachtgever kennis te nemen.