Algemene Voorwaarden van Cluster Advocatuur B.V.

Mei 2023

1.1.   Deze Algemene Voorwaarden van Cluster Advocatuur B.V. – Mei 2023 (hierna: de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op iedere opdracht tussen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cluster Advocatuur B.V., h.o.d.n. Cluster Advocatuur, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80428398 (hierna: de ‘’Opdrachtnemer’’) en diens opdrachtgever. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele nadere of aanvullende opdrachten van een opdrachtgever. De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2.   Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van aan Opdrachtnemer verbonden of vroeger verbonden (natuurlijke en-of rechts)personen, werknemers, adviseurs, aandeelhouders en aan iedere derde die, al dan niet in dienstbetrekking, bij de uitvoering van enige opdracht door Opdrachtnemer wordt ingeschakeld, alsmede aan alle respectievelijke rechtsopvolgers (hierna tezamen: ‘’Persoon’’).

2.1.   Iedere opdracht wordt geacht te zijn gegeven aan en te zijn aanvaard door Opdrachtnemer. Dat geldt ook als het de bedoeling van partijen is dat een opdracht door een bepaalde aan Opdrachtnemer verbonden Persoon zal worden uitgevoerd. Opdrachten aan Opdrachtnemer leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen en niet tot resultaatsverplichtingen.

2.2.   De toepasselijkheid van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

2.3.   Door Opdrachtnemer gecommuniceerde termijnen gelden als richttermijnen en niet als fatale termijnen.

2.4.   Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie.

3.1.   Opdrachten komen tot stand nadat Opdrachtnemer schriftelijk de opdracht heeft aanvaard, dan wel als er een begin is gemaakt met de uitvoering van de opdracht op verzoek van opdrachtgever.

3.2.   Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor (a) opdrachten alleen op voorschotbasis te aanvaarden; dan wel (b) de uitvoering van al aanvaarde opdrachten alleen dan voort te zetten na voldoening van een voorschotbetaling ter dekking van in de toekomst verschuldigde honoraria en verschotten.

4.1.   Het honorarium wordt berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief, te vermeerderen met omzetbelasting (of met een toeslag of vergelijkbare verhoging die een opdrachtgever op basis van toepasselijke regelgeving gehouden is te betalen).

4.2.   Door Opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht, te vermeerderen met omzetbelasting indien verschuldigd over de verschotten. Verschotten zijn onder meer onkosten die worden gemaakt ten behoeve van opdrachtgever, zoals griffierecht, reis- en verblijfskosten, kosten van een deskundige, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels, koerierskosten, vertaalkosten, etc.

4.3.   Als de opdrachtgever griffierecht verschuldigd is, dan dient opdrachtgever er zorg voor te dragen dat dit verschuldigde bedrag na ontvangst van de betreffende nota terstond voldaan wordt. Bij gebreke van tijdige voldoening zal dit processuele consequenties kunnen hebben, die volledig voor rekening en risico van opdrachtgever komen. Opdrachtnemer aanvaardt in dat kader geen enkele aansprakelijkheid.

5.1.   Facturen van Opdrachtnemer zijn acht kalenderdagen na factuurdatum opeisbaar en moeten zonder beroep op opschorting of verrekening worden voldaan.

5.2.   Bezwaren van de opdrachtgever dienen zo spoedig mogelijk, doch op straffe van verval alle rechten en bevoegdheden, uiterlijk binnen zeven kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt, onder betaling van het niet-betwiste deel van de desbetreffende factuur.

5.3.   Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd over het aan Opdrachtnemer verschuldigde bedrag. Verder zijn alle op de inning van de desbetreffende factuur komende gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever.

6.1.   De uitvoering van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud en/of resultaten van de verrichte werkzaamheden, en/of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven, ook niet wanneer zij direct of indirect als belanghebbende bij het resultaat van de werkzaamheden zijn aan te merken. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid tegenover derden voor werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van een opdrachtgever.

6.2.   Cluster Advocatuur beschikt niet over een stichting beheer derdengelden en kan daarom geen derdengelden ontvangen.

6.3.   In geval van plotselinge afwezigheid van mr. J.C.M. van der Biezen waarbij vervanging noodzakelijk is kan Opdrachtgever contact opnemen met de volgende zaaksvervanger: de heer mr. M.P.M. Riep, Red Rock Legal B.V., gevestigd te (5211 AK) Den Bosch aan het Willemsplein 2 (e-mail: info@redrocklegal.nl). De zaaksvervanger heeft in het kader van de zaaksvervanging toegang tot de digitale map(pen) waarin alle in het kader van de zaaksvervanging belangrijke informatie is opgenomen en heeft zich tot geheimhouding gecommitteerd.

7.1.   Ten behoeve van de uitvoering van de opdracht is Opdrachtnemer bevoegd om derden in te schakelen en mede namens opdrachtgever aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele fouten, tekortkomingen en/of onrechtmatige handelingen die door deze derden worden gemaakt.

7.2.   Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer en de aan Opdrachtnemer verbonden personen tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de door Opdrachtnemer aanvaarde opdracht en/of de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht. Deze vrijwaring omvat ook de kosten van juridische bijstand. De opdrachtgever geeft Opdrachtnemer hierbij toestemming om gegevens die voor derden van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht aan deze derden te overleggen

8.1.   Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer en de aan Opdrachtnemer verbonden personen, haar werknemers, adviseurs, partners en aandeelhouders voortvloeiende uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het maximumbedrag dat in dat geval onder de door Opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico. De inhoud en voorwaarden van deze verzekering zijn volgens de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt.

8.2.   Indien om welke reden dan ook de in dit artikel genoemde verzekering geen aanspraak geeft op een uitkering, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal tweemaal het aan Opdrachtnemer in de desbetreffende zaak aan opdrachtgever gefactureerde en door opdrachtgever betaalde bedrag, met in alle gevallen een maximum van € 2.500,–.

8.3.   Vorderingen in verband met beweerdelijke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer dienen schriftelijk en binnen zeven kalenderdagen na ontdekking te worden ingediend. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart twaalf maanden na de dag waarop de opdrachtgever bekend is geworden met de schade en met de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer daarvoor.

8.4.   Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

9.1.   Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden alleen als zij schriftelijk tussen de opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn vastgelegd.

9.2.   Als deze Algemene Voorwaarden in een andere taal ter beschikking worden gesteld, is bij enig verschil van inhoud, strekking of interpretatie de Nederlandse tekst daarvan bepalend.

9.3.   Op iedere rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en opdrachtgever, al dan niet uit hoofde van onrechtmatige daad, is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch is bevoegd van een geschil tussen Opdrachtnemer en een opdrachtgever kennis te nemen.